خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران

انجمن روان شناسی تربیتی ایران iepa.ir

چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران

چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، منتشر گردید.
اخبار انجمن از جمله اعتراض دکتر درتاج مبنی بر انتزاع رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت ، مصاحبه با دکتر افروز در حاشیه برگزاری کنگره نماز و سلامت روان ، آشنایی با مفاخر روان شناسی تربیتی ایران ، دایره المعارف روان شناسی ، تحلیل نقاشی کودکان کار ، معرفی کتاب مطالب خبرنامه پاییز انجمن روان شناسی تربیتی ایران است.

📌روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEducationalPsychology

 

چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران