انجمن روان شناسی تربیتی ایران iepa.ir

چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران

چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، منتشر گردید.
اخبار انجمن از جمله اعتراض دکتر درتاج مبنی بر انتزاع رشته های روان شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت ، مصاحبه با دکتر افروز در حاشیه برگزاری کنگره نماز و سلامت روان ، آشنایی با مفاخر روان شناسی تربیتی ایران ، دایره المعارف روان شناسی ، تحلیل نقاشی کودکان کار ، معرفی کتاب مطالب خبرنامه پاییز انجمن روان شناسی تربیتی ایران است.

📌روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEducationalPsychology

 

چهارمین خبرنامه الکترونیک انجمن روان شناسی تربیتی ایران

آموزش طراحی الگوها روش ها دکتر فریبرز درتاج drdortaj.ir

آموزش طراحی الگوها روش ها

آموزش طراحی الگوها روش ها

آموزش طراحی الگوها روش ها